Privacy

PRIVACY BELEID
Deze versie is ge-update per 01/10/2018

1. Websiteprocedures
Dit privacy beleid beschrijft de wijze waarop de naamloze vennootschap “Limoco Industries”, met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg Noord 1141, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0415.434.469 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0415.434.469 (hierna “Limoco”), de gegevens gebruikt en beveiligt die de gebruiker van deze website aan Limoco overmaakt wanneer hij deze website bezoekt.
De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.limoco-industries.be (hierna de “Website”). De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.
In principe vraagt Limoco aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal Limoco de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Limoco Industries NV
Industrieweg Noord 1141
3660 Oudsbergen
Contactpersoon: Sarah Tielens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.
Toezichthoudende autoriteit CPBL - Privacy Commissie
Contactgegevens Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Automatisch ingezamelde informatie
2.1 Technische informatie
Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Websitepagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons
Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de site te vergemakkelijken, maakt Limoco – of maken de dienstenleveranciers van Limoco – mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. Limoco kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.
Noch de cookies noch de web beacons van Limoco verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

Hoe zie ik welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe verwijder ik deze?

Door onze website te gebruiken op een computer of mobiel apparaat, gaat u akkoord met onze Privacy en Cookies.
In de meeste browsers kunt u echter cookies weigeren. U kunt onze cookies blokkeren door de cookies in uw browser in te stellen. U kunt meer informatie vinden over cookies en hoe u ze kunt verwijderen en beheren op www.aboutcookies.org of klik op Help in uw browsermenu.

3. Gebruikte informatie
Limoco kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

4. Andere aangelegenheden
4.1 Veiligheid
Limoco doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Limoco doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die Limoco onder zich heeft wordt beveiligd. Helaas kan Limoco geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Data-integriteit
Limoco verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor zij is verzameld en in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke privacyverklaring. We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken correct, volledig en up-to-date is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

4.3 Handhaving
Limoco is bemand om de activiteiten en accounts van onze klanten en leden te ondersteunen en om de bepalingen en voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst te behouden.

Limoco kan de service voor een account opschorten en / of beëindigen vanwege schending van deze voorwaarden of op een manier die niet voldoet aan de servicevoorwaarden. Limoco werkt nauw samen met afdelingshoofden om ervoor te zorgen dat het beleid wordt nageleefd.

Limoco evalueert regelmatig of het voldoet aan dit beleid. Aarzel niet om vragen of zorgen te stellen over dit beleid of de behandeling door Limoco van persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via deze website. Wanneer we op dit adres formele schriftelijke klachten ontvangen, is het ons beleid om hierover contact op te nemen met de gebruiker. We zullen samenwerken met geschikte regelgevende instanties om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet tussen Limoco en een persoon kunnen worden opgelost.

4.4 Rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we van u hebben te inspecteren, rectificeren of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U hebt ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons aan uzelf te laten overdragen of, indien gewenst, rechtstreeks aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te identificeren voordat we kunnen reageren op de bovengenoemde verzoeken.

4.5 Andere websites
De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Limoco draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.6 Wijzigingen aan het privacy beleid
Limoco kan haar privacy beleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacy beleid op de Website te plaatsen.

5. Kennisgeving
Limoco is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?
6.1. Algemene doeleinden
Waar nodig verwerkt Limoco uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) een eventuele sollicitatie, (ii) de uitbouw van haar opdrachten; (iii) om u te informeren over haar andere goederen en/of diensten.
Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, kan Limoco ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam en adres), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

6.2. Directe marketing en communicatie met derden
Limoco beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. De door Limoco verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. Installatie, rechtstreekse levering, …) of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Als u Limoco uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan Limoco via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), een brief te sturen naar Industrieweg Noord 1141, 3660 Oudsbergen of ons telefonisch te contacteren op
+32 89 85 55 21.

Limoco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is Limoco.
De manager van de Website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
U kunt Limoco kosteloos verzoeken om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door Limoco een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen naar:
- Per brief: Limoco Industries NV, Industrieweg Noord 1141, 3660 Oudsbergen
- Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Limoco zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

9. Bedrijfsoverdracht
Indien Limoco, of vrijwel al zijn activa, wordt verworven of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen of verworven door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat een overnemer van Limoco de Persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

10. Algemene informatie
Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie. We houden ons aan de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften en privacy principes van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.